ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ПРЕЗ www.boutiquevincit.com ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
по смисъла на закона за електронна търговия
www.kzp.bg

Винсит ЕООД, регистриран в град Содия, ЕИК BG201093739, със седалище и адрес на управление гр. София кв. Дружба бл.38 бх. Б и адрес на дейност: София бул. Джеймс Баучер 81 наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК

Чл. 3. (1) от ЗЗЕТ/24.12.2006 Доставчик на услуги е физическо или юридическо лице, което предоставя услуги на информационното общество), от една страна, и от друга – лицето, съгласило се с настоящите “Общи условия”, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ (Получател на услуги е физическо или юридическо лице, което ползва услуги на информационното общество с професионална или друга цел, включително за нуждите на търсене на информация или предоставяне на достъп до нея), във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.boutiquevincit.com

Чл.1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при спазване на настоящите “Общи условия” да закупува предлаганите в електронен магазин www.boutiquevincit.com стоки.

Чл.2. Доставчикът публикува своите оферти на уеб сайт: www.boutiquevincit.com със следната информация:

Чл.3. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.boutiquevincit.com стоки, Потребителят не трябва да попълва лични данни. Той следва само да посочи адрес за получаване на поръчката и актуален телефон. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. Никаква част от тези данни няма да бъде използвана за други цели.

Чл.4. С акта на предоставяне на поисканите по-горе данни Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез www.boutiquevincit.com

Чл.5. При извършена заявка електронният магазин www.boutiquevincit.com уведомява Потребителя за приемането и на посочения от него email адрес. Представител на магазина предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока (при приета поръчка, доставката се извършва на следващия ден. За неспазване на часовия ограничител, отговорност носи куриерската компания. Поръчки изпратени след 16.00 ч. остават за следващия ден). При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, поръчката се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване между осъществилите контакт Представител на електронен магазин www.boutiquevincit.com и Потребител, подал и извършил конкретната заявка, предшествано от потвърждаване от страна на Представител на електронния магазин на наличността на заявената за покупка стока.

Чл.6. Всички цени са в български левове. Указаните цени на отделните стоки са за един брой и не включват разходите за доставка.

Чл.7. Цената по Чл. 6 и разходите за доставката могат да бъдат платени само с наложен платеж като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока и куриерските услуги невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.

Чл.8. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин www.boutiquevincit.com и Потребителя.

Чл.9. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице – представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл.10. Доставчикът се задължава:

Чл.11. Доставчикът има право:

Чл.12. Доставчикът:

Чл.13. Потребителят се задължава:

Чл.14. Потребителят има право на:

Чл.15. Потребителят се задължава:

Чл.16. Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от Доставчика; прекратяване поддържането на магазина; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закон случаи.

Чл.17. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.